Tribal Art

– Bhil

Bhuri Bai
Anil Barya
Seeta Meedha Barradhi Kamlesh Barya
Shanta Bhurya

– Hill Khorva

Bajua Ram

– Kurumba

Balasubramania

– Oraon

Agnesh Kerketta

– Gond

Man Singh
Rajendra Shyam Roshni Vyam
Suknandi Vyam

– Warli

Anil Vangad
Rajesh Laxman Mor Reena Umbersad Valvi  

Communauté

– Madhubani

Chandrakala devi
Manisha Jha Shanti Kumar

Inde : Autres

Accueil ChawanKashinah Chawan